Ceník

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není s klientem dohodnuto jinak, v odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky, jakož i případná odměna notáře, soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši. Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je určen druh odměny a její specifikace. Při převzetí případu může být účtována záloha na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.