Praxe

Poskytujeme své služby široké klientele, ať již soukromým fyzickým osobám, podnikatelům a obchodním společnostem, tak i orgánům státní správy a samosprávy. S ohledem na povinnost mlčenlivosti vůči svým klientům naše kancelář uvádí pouze demonstrativní výčet poskytovaných služeb, bez konkrétní specifikace klientů, kteří reference naší kanceláři poskytli.

Advokátní kancelář Solil, Fiala a spol., nad rámec obecného právního poradenství a zastupování před soudy ČR i soudy zahraničními, poskytuje svým klientům odborné služby v mnoha dalších oblastech a má četné zkušenosti v problematice specifických odvětví právního řádu:

 • jako odborný konzultant se spoluúčastnila několika projektů orgánů státní správy na úrovni ministerstev
 • odborné právní a expertní služby a poradenství při organizaci veřejných zakázek
 • poradenství při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, zejména Evropského sociálního fondu
 • poradenství v problematice práva EU
 • zastupování klientů před orgány ČR a dle potřeby i orgány zahraničními – soudy, finančními úřady, katastrálními úřady, Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšším kontrolním úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení a dalšími orgány státní správy a samosprávy
 • poradenství při realizaci investic klienta
 • vypracovávání odborných rozborů a expertíz
 • komplexní nastavení strategických postupů dle potřeb klienta
 • vypracovávání odborných auditů
 • komplexní poradenství při prodeji podniků či jejich částí
 • komplexní vytváření konstrukcí k účinnému zajištění práv a zájmů klienta