Služby

Poskytujeme svým klientům komplexní služby ve všech oblastech platného tuzemského práva, vždy s individuálním přístupem ke klientovi. Pro své klienty hledá vždy optimální řešení, vypracovává příslušné listiny, poskytuje právní poradenství, činí veškerá podání a zastupuje klienty před civilními i trestními soudy. Pro poskytování maximálně kvalifikované právní pomoci spolupracuje advokátní kancelář s dalšími renomovanými, profesionálními týmy, především v oblasti poradenství, pojišťovnictví, auditu, daní a ekonomických vztahů.

občanské právo

 • komplexní analýza případu a nabídnutí optimálního řešení dle potřeb klienta
 • vypracování veškerých druhů smluv
 • kvalifikované právní poradenství
 • zpracování a podání veškerých typů žalob
 • zastupování před civilními soudy
 • zastupování v exekučním řízení

obchodní právo

 • komplexní analýza a nabídnutí optimálního řešení dle potřeb klienta
 • vypracování veškerých druhů smluv
 • kvalifikované právní poradenství
 • zpracování a podání veškerých typů žalob
 • zastupování před civilními soudy
 • pomoc při vstupu do podnikání
 • založení společnosti, změna v orgánech společnosti, zvýšení / snížení základního kapitálu, příprava konání valné hromady apod. – úzká spolupráce s renomovanou notářskou kanceláří
 • zastupování v exekučním řízení

pracovní právo

 • komplexní analýza a nabídnutí optimálního řešení dle potřeb klienta
 • vypracování smluv, analýza smluv
 • kvalifikované právní poradenství
 • zastupování před soudy v pracovně právních sporech
 • zpracování výpovědí z pracovního poměru
 • pomoc při zajišťování dodržování pracovně právních předpisů

trestní právo

 • kvalifikované právní poradenství
 • komplexní pomoc před orgány činnými v trestním řízení
 • zastupování před trestními soudy
 • pomoc při vymáhání nároků osob poškozených

veřejné právo

 • komplexní právní poradenství
 • zastupování před soudy

právo nemovitostí

 • kvalifikované právní poradenství
 • vypracování příslušných smluv dle potřeb klienta
 • analýza smluv
 • zajištění převodu vlastnictví k nemovitosti
 • vypracování veškerých podání katastru nemovitostí a zajištění vkladů a záznamů práva do katastru nemovitostí dle potřeb klienta

insolvence

 • zpracování a podání příslušných insolvenčních návrhů
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • komplexní a kvalifikované právní poradenství úpadcům i věřitelům

správní právo

 • komplexní analýza a nabídnutí optimálního řešení dle potřeb klienta
 • zastupování před soudy ve správním řízení
 • zastupování v řízení o přestupcích
 • komunikace s orgány státní správy
 • vypracování žalob proti rozhodnutí státního orgánu, ochrana před nečinností a nezákonnými zásahy správního orgánu
 • poradenství a zajištění řešení v oblasti daní a poplatků
 • řešení specifické problematiky vyplývající ze správních předpisů

rodinné právo

 • komplexní analýza a nabídnutí optimálního řešení dle potřeb klienta
 • vypracování příslušných smluv (předmanželská smlouva, dohoda o vypořádání společného jmění manželů apod.)
 • kvalifikovaná právní pomoc v rozvodovém řízení
 • zastupování před soudy
 • zajištění vymáhání práva na výživné
 • poradenství a zastupování v oblasti dědického práva

ústavní právo

 • vypracování ústavní stížnosti
 • zastupování před Ústavním soudem
 • kvalifikované právní poradenství v oblasti ústavního práva a lidských práv

právo Evropské unie

 • kvalifikované právní poradenství a pomoc
 • komplexní analýza a zajištění realizace veřejných zakázek
 • poskytování služeb státní samosprávě
 • četné zkušenosti s problematikou týkající se strukturálních fondů (zejména ESF)