Desatero občanských svobod

1. Stát a jeho orgány existují a jsou dány pro občany, nikoliv naopak. Žádná osoba nemusí vypovídat či poskytovat součinnost orgánům státu, má-li za to, že by to podstatně ohrozilo její zájmy. Stát ručí občanům za škody způsobené svou činností resp. nečinností. Stejně tak ručí celým svým majetkem i odpovědní státní úředníci, volené zástupce a soudce nevyjímaje.

2. Ochrana soukromí, osob na území státu je garantována. Narušená může být pouze na základě soudního rozhodnutí, které bude přezkoumatelné a řádně odůvodněné, na základě konkrétního, řádného, úplného a odůvodněného návrhu příslušného orgánu. Po uplynutí důvodu oprávněného narušení soukromí, je povinen stát dotčenou osobu o této skutečnosti písemně informovat. Stát zajišťuje a ručí za důvěrnost informací, kterými disponuje a je odpovědný za jejich případný únik.

3. Svobody občanů a osob na území státu jsou nedotknutelné. Dotčeny mohou být pouze ve výjimečných případech, na základě referenda, a to z nezbytných důvodů a na nezbytně omezenou dobu. Občané mají právo bránit se proti státu, postupuje-li tento proti jejich svobodám či zájmům.

4. Zákony platí pro každého, stejně pro osoby na území státu, občany, jako pro stát i odborové organizace. Zákon musí zajišťovat rovnost subjektů. Je garantována novinářská nezávislost, v rozsahu nepřevyšujícím práva dalších osob. Zakazuje se zvyšování moci státu na úkor občanů či jiných osob. Svobody občanů mohou být dotčeny pouze na základě referenda, z nezbytných důvodů a na nezbytně omezenou dobu.

5. Náboženská svoboda je garantována, s tím že Česká republika je státem zřízeným na základě křesťanských tradic. Tato skutečnost musí být vždy zahrnuta do případného legislativního rámce.

6. Zvyšování daní či jiných státem předepsaných dávek může být realizováno pouze na základě referenda. Stát nesmí přenášet své povinnosti na občany a osoby na území státu včetně povinnosti placení dluhů a nemocenské bez referenda. Důvodem ke zvyšování daní není špatné hospodaření státu.

7. Zákony a obecně závazné právní předpisy musí být srozumitelné, věcně i co do počtu. Zakazuje se přijímání překotných norem, jakož i jejich novelizací. Zakazuje se přijímání zásadních legislativních změn bez referenda. Při tvorbě obecně závazných právních předpisů je vždy nezbytno mít na zřeteli právní jistotu občanů či osob na území státu.

8. Stát je povinen plnit své povinnosti řádně a včas. Stát je povinen zjistit případného konkrétního narušitele práv třetích osob a nesmí přenášet tuto odpovědnost na třetí osoby. Zakazuje se obtěžování občanů a osob na území státu, včetně tzv. preventivních dopravních kontrol a podobně. Státní policie, obecní policie či jiné složky státu jsou zřízeny pro občany a ne jako doplněk příjmů státu. Zakazuje se omezování osob vydáváním závazných právních norem, aniž by byl dostatečně vytvořen srozumitelný a účinný mechanismus jejich fungování.

9. Občané mají právo držet zbraň, které nesmí být svévolně omezováno ze strany státu. Omezovat tyto svobody lze jen na základě referenda z nezbytných důvodů a na nezbytně omezenou dobu.

10. Bankovní tajemství je garantováno, stejně jako neomezitelná svoboda podnikání. Omezovat tyto svobody lze jen na základě referenda z nezbytných důvodů a na nezbytně omezenou dobu.

JUDr. Jiří Solil